+370 650 65136
(I-V 09:00-18:00) arba
Krepšelis tuščias

Privatumo politika

Bendra informacija

UAB Bidfood Lietuva (toliau – Duomenų valdytojas) šia Privatumo politika (toliau – „Politika“) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma internetine parduotuve savasmaistas.lt (toliau – „savasmaistas.lt parduotuvė“). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Pirkėjui norint pasiekti savasmaistas.lt parduotuvės teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, koks įrenginys tam naudojamas (kompiuteris, telefonas, planšetė ar kt.). 

Asmuo, ketinantis pirkti ar naudotis kitomis parduotuvės teikiamomis paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“) prieš tai, turi užsiregistruoti. Registruodamasis internetinėje svetainėje savasmaistas.lt Pirkėjas patiki savo asmens duomenis Pardavėjui Bidfood Lietuva UAB (toliau – „Pardavėjas“) suteikdamas teisę juos tvarkyti pagal Privatumo politiką bei Prekių pirkimo – pardavimo savasmaistas.lt parduotuvėje internete Taisyklėse (toliau – „Taisyklės“) numatyta tvarka.

Jeigu, Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis, Politika ar bet kuriomis kitomis pateiktų sąlygų dalimis, Pardavėjas nesuteiks galimybės naudotis bet kuria teikiama savasmaistas.lt parduotuvės paslauga (toliau – Paslaugos).

Pardavėjas pasilieka teisę keisti, pildyti ar atnaujinti  Politiką ir (ar) Taisykles.

Pardavėjas kaupia bei tvarko šiose Taisyklėse išvardintus Pirkėjo duomenis remdamasis šiais teisiniais principais:

  • Pirkėjo sutikimu su Taisyklėse ir Politikoje numatytomis sąlygomis;
  • Pardavėjo teisėtais interesais;
  • Teisinės prievolės, kylančios bei taikomos Pardavėjui, vykdymu;

Taikytinų teisės aktų numatyta tvarka ir sąlygomis, Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi taikant vieną ar kelis aukščiau nurodytus teisinius principus.

  1. Reikalingi Pirkėjo duomenys

1.1. Registracija

Registruodamasis Pirkėjas patvirtina, jog yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka pateikdamas registracijos metu reikalaujamus asmens duomenis. Nepateikus reikalaujamų asmens duomenų, Pirkėjas negalės naudotis teikiamomis Paslaugomis. Registruodamasis Pirkėjas prisiima atsakomybę ir patvirtina, kad nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, o amžius ne jaunesnis nei 16 metų. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už neteisingai pateiktus Pirkėjo duomenis.

Registracijos duomenys:

Duomenų kategorijos

Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, durų kodas, pakeliamo užtvaro numeris

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Pirkėjo sutikimas naudotis Paslaugomis Taisyklėse numatytomis sąlygomis

Duomenų tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Pirkėjas naudojasi Paslaugomis. Pirkėjo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie    jį Pardavėjas gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo  jam pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 

Pagal pateiktus Pirkėjo duomenis užregistruojamas ir sukuriamas individualus profilis ir Pirkėjas gali naudotis registruotam vartotojui skirtomis teikiamomis Paslaugomis Taisyklėse ir (ar) šioje Politikoje numatytomis sąlygomis.

Esant poreikiui atnaujinti ar pakeisti esamus Pirkėjo duomenis, būtina kreiptis į Pardavėją. Vykdant bet kokius Pirkėjo profilio atnaujinimus, Pardavėjas remiasi pateiktais asmens duomenimis ir tokiu būdu atpažįsta Pirkėją.

Registracijos metu Pirkėjo pateikti kontaktiniai duomenys (elektroninis paštas, telefono numeris) naudojamas bendravimo su Pirkėju tikslais.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, reikia nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją, kad galėtų pakeisti atitinkamus duomenis registracijos formoje interneto svetainėje.

Pardavėjas neturi galimybės patikrinti Pirkėjo pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei, todėl visi Pirkėjo pateikti duomenys yra laikomi tikslūs ir teisingi, o visi sutikimai yra pateikti Pirkėjo laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.

1.2. Paskyros administravimas

Pardavėjas tvarko Pirkėjo duomenis ir tokiu būdu administruoja individualią paskyrą.

Paskyros duomenys:

Duomenų kategorijos

Registravimosi interneto svetainėje www.savasmaistas.lt metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija)

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Pirkėjo sutikimas sukurti ir naudotis paskyra Taisyklėse numatytomis sąlygomis

Duomenų tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol Pirkėjas yra paskyros vartotojas. Pirkėjo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Pardavėjas gali saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtų apsiginti nuo pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Pirkėjo sutikimą naudotis paskyra interneto svetainėje www.savasmaistas.lt Pardavėjas laiko gautu, jei Pirkėjas atlieka Taisyklėse numatytus paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtina registraciją.

1.3. Pirkimo duomenų tvarkymas

Pirkimo duomenų tvarkymas

Pardavėjas, teikdamas Paslaugas, sudarydamas ir vykdydamas pirkimo –  pardavimo sutartį su Pirkėju, taip pat tvarko ir prižiūri Pirkėjo pirkimo operacijas (toliau – „Pirkimo duomenys“).

Kaip naudojami Pirkimo duomenys?

Pirkimo duomenis Pardavėjas saugo 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, po šio termino – jie sunaikinami.

Duomenų profiliavimas ir analizavimas administruojant Paslaugų teikimą

Svarbu, kad Pardavėjo atliekamos Pirkėjo duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi jokio teisinio ar kitokio reikšmingo poveikio.

Jeigu, Pirkėjas nesutinka, jog Pirkėjo duomenys būtų analizuojami Pardavėjo remiantis šioje Politikoje nurodytu tikslu, Pardavėjas tokį prieštaravimą priima. Atsižvelgiant į Paslaugų teikimo reikalavimus, Pirkėjo prieštaravimas reikš, kad Paslaugos negalės būti teikiamos.

1.4. Pirkėjo aptarnavimas

Pardavėjas naudos Pirkėjo asmens duomenis atsakydamas į Pirkėjo pateiktas užklausas, skundus bei prašymus.

Pardavėjas asmens duomenis naudos tam, kad galėtų tinkamai išanalizuoti Pirkėjo užklausą, suteikti informaciją, atsakyti į klausimus ar išspręsti susidariusias problemas. Remiantis užklausos duomenimis, Pardavėjas gali juos analizuoti siekdamas pagerinti veiklos teikiamų paslaugų kokybę.

Jeigu dėl Pirkėjo užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Pardavėjas duomenis gali saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Pirkėjo duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Pirkėjo duomenys sunaikinami.

  1. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Beveik visus Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas gauna iš Pirkėjo registracijos metu.

Pirkėjo asmens duomenys gaunami Pirkėjui pateikus užklausą elektroniniu laišku, skambučiu ar kitu susisiekimo būdu.

  1. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims Pardavėjas atskleidžia Pirkėjo duomenis?

Pirkėjo duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda Pardavėjui vykdyti Paslaugų teikimą ir teikia Pardavėjui su klientų užklausų administravimu susijusias paslaugas. Bet kokiam duomenų tvarkytojui Pardavėjas pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Pardavėjo pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Pirkėjo asmens duomenis tik pagal Pardavėjo griežtus nurodymus. Duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti Pirkėjo duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su Pardavėju sudarytus rašytinius susitarimus.

Jeigu Pirkėjo pateiktoje užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, Pardavėjas perduos Pirkėjo užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia Pardavėjui kitokią su Pirkėjo užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai ir Pirkėjo duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

  1. Pardavėjo kontaktiniai duomenys

Asmens duomenų tvarkymo klausimais kreiptis bdar@bidfood.lt

Pirkėjas susisiekti gali šiais būdais:

Pardavėjo, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

UAB „Bidfood Lietuva“
Įmonės kodas 134048864
Adresas: Erdvės g. 47, Ramučių k., LT52114 Kauno raj.
Skubate?
Priimame užsakymus telefonu
+370 650 65136 I-V 09:00-18:00